Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Hlavná stránka

 

 

Odvoz smetí zabezpečuje spoločnosť EKObard a.s.

Email:  info@ekobardas.sk

Telefón: +421 910 809 868

 

 

 

BAPOS m.p. Bardejov oznamuje, že prevádzka Pohrebníctvo 

sa od 1.4.2021 presťahovala na Mestský cintorín v Bardejove - Dom smútku.

Tel.: 054 474 6816, 0911 420 122, 0911 420 119, email:  pohrebnictvo.bj@centrum.sk 

 

        Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.                            

        Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejne-prospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestských častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.

 

        Predmetom hlavnej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle zmien a doplnkov,            v nasledovnom znení:

 • udržiavanie čistoty v meste

 • správa a údržba miestnych komunikácii, verejných priestranstiev a parkovísk

 • správa a údržba verejného osvetlenia

 • správa a údržba verejnej zelene a parkov

 • správa a údržba mestských cintorínov

 • správa a údržba trhovísk

 • správa a údržba mestských hygienických zariadení (verejných WC)

 • správa a údržba športovo – rekreačných zariadení, vrátane detských ihrísk

 • vnútropodniková doprava.

 

        Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie následných činností:

 

        Prevádzkovanie voľných živností:

 • prenájom nebytových priestorov

 • prenájom telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii

 • prevádzkovanie trhovísk a trhových miest

 • prevádzkovanie auto parkovísk

 • vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

 • vnútroštátna nákladná cestná doprava

 • prenájom stavebných strojov

 • prenájom vysokozdvižných plošín

 

        Prevádzkovanie koncesovaných živností:

 • prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých

 

 

054 / 4860 519, 054 / 4860 511
              0910 319 248

Dom smútku na mestskom cintoríne v Bardejove.

OTVORENIE CINTORÍNOV  A SLUŽBY .

 

Na tomto odkaze  budú pravidelne zverejňované povinné informácie v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490