Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Hlavná stránka

 

 

Odvoz smetí zabezpečuje spoločnosť EKObard a.s.

 

 

BAPOS m.p. Bardejov oznamuje, že prevádzka Pohrebníctvo 

sa od 1.4.2021 presťahovala na Mestský cintorín v Bardejove - Dom smútku.

Tel.: 054 474 6816, 0911 420 122, email:  pohrebnictvo.bj@centrum.sk 

 

Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.

Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejne-prospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestských častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.
 
Predmetom hlavnej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle zmien a doplnkov, v následovnom znení:
 • udržiavanie čistoty v meste
 • správa a údržba miestnych komunikácii, verejných priestranstiev a parkovísk
 • správa a údržba verejného osvetlenia
 • správa a údržba verejnej zelene a parkov
 • správa a údržba mestských cintorínov
 • správa a údržba trhovísk
 • správa a údržba mestských hygienických zariadení (verejných WC)
 • správa a údržba športovo – rekreačných zariadení, vrátane detských ihrísk
 • vnútropodniková doprava.
 
Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie následných činností:
 
Prevádzkovanie voľných živností:
 • prenájom nebytových priestorov
 • prenájom telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
 • prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
 • prevádzkovanie autoparkovísk
 • vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • prenájom stavebných strojov
 • prenájom vysokozdvižných plošín
 
Prevádzkovanie koncesovaných živností:
 • prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých
 

 

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

Na tomto odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00619621 budú pravidelne zverejňované povinné informácie v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 

Dom smútku na mestskom cintoríne v Bardejove.

 

 

OTVORENIE CINTORÍNOV  A SLUŽBY .

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490