Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Hlavná stránka

 

Linka porúch:  054/ 4860 519,   054/ 4860 511,    0910 319 248

Odvoz smetí zabezpečuje spoločnosť EKObard a.s.

 

 

BAPOS m.p. Bardejov oznamuje, že prevádzka Pohrebníctvo

sa od 1.4.2021 presťahovala na Mestský cintorín v Bardejove - Dom smútku.

Tel.: 054 474 6816, 0911 420 122, email:  pohrebnictvo.bj@centrum.sk 

 

Bardejovský podnik služieb BAPOS mestský podnik Bardejov bol zriadený dňa 01.01.1992 Mestom Bardejov v súlade s ustanoveniami §4 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. 13/1991 zo dňa 20.12.1991.

Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. je v zmysle Štatútu podniku organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojovanie verejne-prospešných záujmov a potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta a jeho prímestských častí. Vykonáva správu majetku mesta so zameraním na zabezpečovanie poslania a úloh mesta, v zmysle zákona o obecnom zriadení.
 
Predmetom hlavnej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle zmien a doplnkov, v následovnom znení:
 • udržiavanie čistoty v meste
 • správa a údržba miestnych komunikácii, verejných priestranstiev a parkovísk
 • správa a údržba verejného osvetlenia
 • správa a údržba verejnej zelene a parkov
 • správa a údržba mestských cintorínov
 • správa a údržba trhovísk
 • správa a údržba mestských hygienických zariadení (verejných WC)
 • správa a údržba športovo – rekreačných zariadení, vrátane detských ihrísk
 • vnútropodniková doprava.
 
Predmetom vedľajšej – podnikateľskej činnosti mestského podniku je zabezpečovanie následných činností:
 
Prevádzkovanie voľných živností:
 • prenájom nebytových priestorov
 • prenájom telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
 • prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
 • prevádzkovanie autoparkovísk
 • vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • prenájom stavebných strojov
 • prenájom vysokozdvižných plošín
 
Prevádzkovanie koncesovaných živností:
 • prevádzkovanie pohrebnej služby, vrátane prepravy zosnulých
 

 

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

Na tomto odkaze https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00619621 budú pravidelne zverejňované povinné informácie v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.

 Informácie o činnosti podniku BAPOS m.p.

 

 

Výrub poškodených a chorých drevín prevádzame na základe rozhodnutia príslušného úradu.

Dom smútku na mestskom cintoríne v Bardejove.

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

pohrebnictvo.bj@centrum.sk

OTVORENIE CINTORÍNOV

A SLUŽBY na viac.

 

Oznamy

 

 

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490