Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
 Vitajte na stránke BAPOSu
Čakajte, prosím.

Zimná údžba chodníkov a mestských komunikácií

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA V MESTE BARDEJOV

Zimné obdobie je obdobie, kedy BAPOS, mestský podnik zabezpečuje odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v našom meste. Udržiavanie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov a prístupových miest však nie je len záležitosťou Bardejovského podniku služieb, ale je spoločným záujmom všetkých obyvateľov mesta Bardejov, zamestnancov podnikov, zariadení, škôl, verejných inštitúcií a predajní tovaru na jeho území. Ich povinnosťou je dbať hlavne na udržiavanie schodnosti a čistoty miestnych komunikácií a peších chodníkov. Ich stav musí byť vyhovujúci pre zabezpečenie každodenných potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta hlavne z hľadiska ochrany a bezpečnosti zdravia. Vlastníci rodinných domov, majitelia a vedúci obchodov, správcovia a užívatelia obytných domov, verejných budov a pozemkov sú v zmysle VZN Mesta Bardejov č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a príslušných právnych predpisov zodpovední za riadne a včasné čistenie priľahlého chodníka, čiže sú povinní čistiť od snehu a poľadovice chodníky s priľahlými prístupovými miestami, prislúchajúce k ich budovám a pozemkom. Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby rešpektovali VZN č. 54/2004 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o ochrane životného prostredia na území mesta Bardejov v zmysle časti III. čl. 6., ods. 5) a dôsledne čistili chodníky a priľahlé plochy k svojím nehnuteľnostiam. Sneh a poľadovicu je nutné z chodníkov odstraňovať na jednu stranu chodníka, spravidla k vozovke, v čase podľa potreby a možností vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností. Chodníky sa musia udržiavať čistením tak, aby boli bezpečné pre chodcov aj v priebehu dňa, keď si to snehová situácia vyžaduje. Ak na chodníku vznikne poľadovica, ktorá sa nedá zoškrabať, je potrebné aby bol chodník posypaný, aby nedošlo k úrazom. Vlastník (správca, nájomca alebo užívateľ) budovy je povinný z odkvapových žľabov budov alebo z okraja strechy včas odstraňovať snehové previsy a ľadové cencúle tak, aby neohrozovali užívateľov priľahlej komunikácie. Veľký problém pri zimnej údržbe predstavujú zaparkované, resp. odstavené nepojazdné motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré spôsobujú značné prekážky pri prevádzaní nutných prác, čo je spojené s nedostatočným ošetrením komunikácie na uvedenom mieste a so značným omeškávaním vykonávania jednotlivých zásahov na ostatných úsekoch, pričom sa často stáva, že dochádza ku kolíznym situáciám, kde službukonajúce osádky používanej techniky musia voliť neplánovanú obchádzku, aby mohli ďalej pokračovať vo výkone údržby po určenej trase. Spôsobuje to najčastejšie omeškanie zabezpečovaných prác a tým aj nespokojnosť tých obyvateľov, ktorí si disciplinovane plnia úlohy pri zimnej údržbe miestnych komunikácií. Dovoľujeme si taktiež požiadať obyvateľov nášho mesta, aby sneh z chodníkov neprehadzovali na jazdné pruhy miestnych komunikáciách, ale ponechali ho na okrajovej  časti chodníka. Nerešpektovaním tejto požiadavky sa zmenšuje svetlosť vozovky, ktorá musí byť pri kalamitných situáciách dodržaná na úkor chodníkov, z dôvodu zabezpečenia účelu a prejazdnosti miestnych komunikácií hlavne v úsekoch naliehavej dopravy, t.j. základných služieb, ako sú zdravotná pohotovosť, zásah hasičov, zásobovanie, zásahy polície a pod. Je nevyhnutné aj zo strany obyvateľov, aby pochopili závažnosť situácie a nevyvážali sneh z dvorov rodinných domov na chodníky a miestne komunikácie, ale ukladali ho v rámci svojich dvorových, resp. záhradných priestorov. V prípade nedodržania týchto pokynov môžu byť voči porušovateľom zo strany Mestskej polície vyvodené sankcie. Mestský podnik BAPOS verí v pochopenie širokej verejnosti a očakáva ochotu a pomoc zo strany občanov nášho mesta, príslušných správcov alebo nájomcov nehnuteľností a vlastníkov prevádzok alebo podnikov počas zabezpečovania zimnej údržby miestnych komunikácií v priebehu celého zimného obdobia 2013.

Povinnosti vodičov sú zakotvené aj v § 23 zák. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďakujeme za pochopenie.

Bardejoský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov

Marián Novický - zástupca RP

054/  4860 519 , 054 / 4860 511
              0910 319 248

 

 od 15.11.2019 do 31.03.2020

Pohrebné služby v priestoroch športovej haly

tel.:     054/474 68 16

mobil: 0911 420 122

OTVORENIE CINTORÍNOV

A SLUŽBY na viac 

 

Prevádzka zimného štadiona 

          zrušená

  

           

 

              

Ste spokojný so službami BAPOSu?
Bapos.sk - všetky práva vyhradené 2011
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00 61 96 21, IČ DPH: SK 2020508490